PRO REGION n.o. Senica

       13.03.2020

 Dokument postupu k riešeniu udalosti výskytu Koronavírusu – Krízový plán

Vypracoval

Schválil

Meno

PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA

Mgr. Marta Štítna

Funkcia

Poradca pre kvalitu

Riaditeľka PRO REGION n.o. Senica

Dátum

11.3.2020

13.3.2020

Podpis

 

 

1a.  Cieľ

Cieľom je nariadiť pracovný postup pre zamestnancov DS Svetluška, ktorí zistia podozrenie nákazy PSS koronavírusom a zaškoliť ich do jeho vykonávania.

Cieľová skupina: zamestnanci DS Svetluška a prijímatelia sociálnej služby (PSS)

 

2.  Priebeh činností

 

2.1 Prvá fáza/čas

 • Zabezpečenie miestnosti. Zodpovedná: riaditeľka
 • ako izolačnú miestnosť pri podozrení na koronavírus využijeme izolačnú miestnosť pre PSS. Pred dvere umiestnime  uzatvárateľnú nádobu so zaťahovacím igelitovým vreckom a nádobu s dezinfekčnou tekutinou na ochranné okuliare.
 • využijeme samostatnú miestnosť, kam umiestnime PSS s podozrením na koronavírus. Pred dvere umiestnime uzatvárateľnú nádobu so zaťahovacím igelitovým vreckom a nádobu s dezinfekčnou tekutinou na ochranné okuliare.
 • Príprava materiálu a pracovných pomôcok, úprava prostredia podľa zdravotného stavu klienta (10 min). Zodpovedná: opatrovateľky + riaditeľka
 • Vyhotoviť balíčky pre prípad podozrenia na infekciu PSS s obsahom: ochranné okuliare, rúška – jednorazové, plátenné, ochranné rukavice, ochranný jednorazový overal + teplomer. Pokyn na prípravu vydáva riaditeľka – ihneď.
 • Príprava dokumentácie. Zodpovedná: riaditeľka

Na nástenku umiestniť a zviditeľniť telefónne číslo RÚVZ – ihneď.

 

2.2 Druhá fáza/čas

Vstup a komunikácia zamestnanca s PSS v domácej izolácii/karanténe:

 • Zamestnanec vstupuje do miestnosti PSS iba v ochranných okuliaroch, s rúškom, s ochrannými rukavicami a v ochrannom jednorazovom overale ak PSS nahlási, že sa necíti dobre a sťažuje sa na bolesť svalov, bolesť kĺbov, má sťažené dýchanie, má prejavy  nádchy a kašle.
 • Zamestnanec okamžite odmeria teplotu. Ak zistí žeteplota je nad 38° Ctelefonicky oznámi tento stav všeobecnému lekárovi a postupuje podľa inštrukcie lekára. Ak lekár nariadi karanténu, zamestnanec vykoná opatrenia podľa inštrukcie lekára a zabezpečí miestnosť podľa bodu 2.
 • Oznam o karanténe neodkladne ohlási príslušný zamestnanec riaditeľke.
 • Následne urobí záznam o mimoriadnej udalosti a o zahájení režimu karantény podá neodkladne informáciu ústne a následne písomne aj všetkým dotknutým zamestnancom. Zabezpečí aby bola informácia odovzdaná všetkým zamestnancom DS Svetluška.  
 • Na dvere zotavovacej miestnosti pripevní na viditeľnom mieste oznam: „Miestnosť v karanténe!“.
 • PSS poučí o správaní sa v domácej izolácii a odovzdá mu masku. Viď príloha: Domáca izolácia.
 • Zamestnanec pravidelne a dôsledne vetrá miestnosť. Do miestnosti vstupuje už iba v ochranných pomôckach. Dôsledne čistí a dezinfikuje predmety prostredia pomocou dezinfekčného prostriedku s obsahom chlóru 500 mg/l vody.  
 • V zmysle inštrukcie lekára/ky  zamestnanec zabezpečí lieky a sleduje základné životné funkcie
 • podáva lieky na stlmenie horúčky,
 • podáva teplé nápoje
 • zabezpečí stravu a prípadne pomáha pri príjme stravy
 • starostlivo zaznamenáva požitie liekov a príznaky ochorenia
 • Povzbudzovanie PSS k spolupráci, a dodržiavaní odporučených opatrení a odporúčaní.
 • Zabezpečí, v spolupráci so zákonným zástupcom PSS prevoz PSS do domácej, resp. štátnej karantény (viď. štvrtá fáza)
 • Denne monitoruje aj vlastnú teplotu tela.

Opustenie miestnosti vykonať v ochranných pomôckach.

Vyzlečenie ochranných pomôcok vykonať nasledovným postupom:

 1. Ochranný overal
 2. Ochranné okuliare
 3. Ochranná rúška
 4. Jednorazové rukavice
 • Odev pod písmenom „a, c, d“ vhodiť do uzatvárateľnej nádoby s igelitovým vreckom zaťahovacím, odev pod písmenom „b“ do dezinfekčnej nádoby s tekutinou.
 • Otvoriť nádobu, kde sú vhodené predmety „ a, c, d“ vytiahnuť vrecko, uzavrieť ho a ihneď vyhodiť do odpadových nádob pred budovou.
 • Ak je rúško plátenné, vhodiť ho k okuliarom. Okuliare nechať dezinfikovať podľa návodu na dezinfekciu, potom umyť pod prúdom teplej vody. Rúško nechať vyprať, vyžehliť.

 

2.3 Tretia fáza/čas

V prípade, že sa zdravotný stav zhorší počas obdobia domácej  izolácie zákonný zástupca zavolá na RÚVZ, územne príslušnému regionálnemu hygienikovi, alebo lekárovi a postupuje podľa inštrukcií.  Koordináciu sledovania pacientov, vrátane vstupných a kontrolných odberov (na diagnostiku COVID-19) a potvrdených prípadov v domácom prostredí usmerňuje príslušný RÚVZ.

 

2.4 Štvrtá fáza/čas

 • Podľa inštrukcie RÚVZ alebo KOS ZZS (po ich prípadnej diskusii s RÚVZ) je možné ošetrenie v domácom prostredí (vrátane opakovaného odberu pri prvom negatívnom odbere a dôvodnom podozrení na prítomnosť infekcie COVID-19) alebo koordinovaný transport prostredníctvom KOS ZZS alebo podľa inštrukcie (napr. vlastným osobným automobilom) na príslušné miesto určené na vyšetrenie podozrivých prípadov.

 • Dohľad nad kontaktmi sa má vykonávať u osôb, ktoré boli vystavené náhodnému kontaktu, nízkej úrovni vystavenia podozrivým osobám alebo potvrdeným pacientom na prítomnosť vírusu, t. j. pri vykonávaní každodenných činností kontrolovať všetky potenciálne príznaky. Podrobnosti sú uvedené v usmernení Hlavného hygienika SR. U týchto kontaktov je potrebné vypísať Formulár hlásenia kontaktov (príloha) a hlásiť na RÚVZ.

Určený zamestnanec po potvrdení koronavírusu:.

 • Vykoná dezinfekciu miestnosti dezinfekčnými upratovacími prostriedkami podľa odporúčania pri výskyte koronavírusu v ochranných pomôckach (ochranný oblek, okuliare, rukavice, obuv, respirátor)

Oznámiť RÚVZ všetky osoby, ktoré boli v kontakte s PSS na príslušnom formulári.

 

3.  Súvisiace podklady a dokumenty

Informácie na www.ruvz.sk

3.1 Formuláre, vzory a tlačivá

Záznam o mimoriadnej udalosti – k dispozícii u riaditeľky PRO REGION n.o.

3.2 Vlastné prílohy

 Záznam k výkonom opatrení ku koronavírusu – k dispozícii u riaditeľky PRO REGION n.o.

Pandemický plán – k dispozícii u riaditeľky PRO REGION n.o.

COVID automat – na stránke www.ruvz.sk (nastavený podľa aktuálnej situácie na Slovensku)

COVID semafor – k dispozícii u riaditeľky PRO REGION n.o. (semafor nastavuje riaditeľka zariadenia podľa aktuálnej situácie v zariadení)

 

3.3 LITERATÚRA

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. c) zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva štandardný preventívny, diagnostický a terapeutický postup (ŠPDTP): Štandardný postup pre rýchle usmernenia klinického manažmentu detských a dospelých pacientov s novým koronavírusom 2019 (COVID-19) a s pneumóniou.

 

4.  Infraštruktúra / materiálne zabezpečenie

Balíček ochranných pomôcok pred Koronavírusom

 

5.  Riziká

Riziko epidémie