Podmienky prijatia klienta do zariadenia sociálnych služieb

PRO REGION n.o. – prevádzka Denný stacionár SVETLUŠKA

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.).
Podľa uvedeného zákona mesto, obec alebo vyšší územný celok, v rozsahu svojej pôsobnosti, zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu pre účel zaradenia do Denného stacionára SVETLUŠKA

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana, resp. jeho zákonného zástupcu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení Denný stacionár Svetluška sa podáva na príslušný mestský, alebo obecný úrad, podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. K posudzovaniu odkázanosti na sociálnu službu budete potrebovať:

Uvedené tlačivá vám dáme, na požiadanie aj pri návšteve DS Svetluška, alebo si ich môžete vypýtať na príslušnom mestskom, resp. obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.

V prípade, ak máte vo Vašej zdravotnej dokumentácii doklad od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o Vašom nepriaznivom zdravotnom stave – nie starší ako 3 mesiace (napr. vyšetrenia lekára, prepúšťacia správa a pod.), môžete tento doklad prefotiť a priložiť k tlačivu „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. Takýto doklad plne nahrádza „Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“.

Kompletne vypísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s „Potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“ zašlete, alebo osobne zanesiete na adresu príslušného mestského, alebo obecného úradu, podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. Po vydaní „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ príslušným mestským, alebo obecným úradom, s vami bude spísaná „Zmluva o poskytovaní sociálnej starostlivosti..“ a klient môže začať navštevovať Denný stacionár Svetluška.

V prípade akýchkoľvek otázok k danej téme nás môžete kontaktovať denne medzi 8:30 – 15:30 tel: 0915 757 232, alebo mailom: ds.svetluska@gmail.com

 

 

Cenník pre Denný stacionár Svetluška

platný od 1.1.2022

A.) Úrada za stravovanie ( za 1 deň ):

Vek (roky)                      Desiata           Obed             Olovrant             

do 15                                 0,60 €              2,90 €             0,60 €                  

od 15                                 0,70 €              3,50 €             0,70 €                  

 

Špeciálna diéta ( napr. celiakia a pod.):

do 10                                1,00 €             3,20 €              0,90 €                  

od 10                                1,00 €             4,00 €              0,90 €        

          

B.) Úhrada za činnosti, špecifikované v „Zmluve“ v bodoch 4.1. – 4.4. ( za 1 deň ):

 Vek ( roky ) :           

 do 10                                                                           4,50 € / deň

 od 10 – vyššie                                                             4,00 € / deň 

Autisti a DMO ( bez obmedzenia veku )                    5,00 € / deň

 

Poznámka: V prípade, že je klient v zariadení iba 4 hodiny, bod „B“ sa zníži na polovicu a strava sa ráta len skutočne odobratá.