Názov projektu:               Aktivácia neaktívnych osôb na trhu práce

Typ projektu:                    Dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu:                   312081BUD1

Výzva:                                 OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/R0-03 – Krok za krokom

Operačný program:        Operačný program Ľudské zdroje

Trvanie projektu:            1.6.2022 – 30.11.2023

Výška NFP:                        458 337,60 Eur 

Prijímateľ:                         PRO REGION, n.o.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Riadiaci orgán:                 Riadiaci orgán OPĽZ

Nadriadený subjekt:       Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

Dátum zverejnenia

Ident. úspešného uchádzača

Predmet

Kontaktná osoba

3.12.2012

Ručne tvarovaná keramika Miloš Kováč, D. Jurkoviča 429/20, Brezová pod Bradlom

Lektor: Hrnčiarstvo a práca s hlinou

Mgr. Štítna

3.12.2012

Ing. Ján Zeman, Černochov Vrch – Durcova dolina 1309, Stará Turá

Lektor: Košíkarstvo

Mgr. Štítna

8.3.2013

Miroslav Včelka – TASTE, Hviezdoslavova 483/8, Senica

Stavebné práce – rekonštrukcia dielní DS Svetluška

Mgr. Štítna

25.4.2013

EduWork, SNP 754, Senica

Vybavenie pracovných dielní DS Svetluška

Mgr. Štítna

5.8.2013

Eduard Rehák – ADIS. J. Kráľa 1600/3A. Senica Spotrebný kancelársky materiál Mgr. Štítna

9.12.2013

G&H s.r.o., Senica, Nám Oslobodenia 5

Dodanie reklamných predmetov a letákov v rámci publicity projektu

Mgr. Štítna