DS Svetluška

Niečo o nás
Ďakujeme

Podporujú nás

Niečo o nás

Svetluška funguje v priestoroch bývalej materskej školy v Kunove. V rámci série rekonštrukcií v priebehu rokov 2006 – 2015 sa v týchto starých budovách vytvorili vhodné podmienky pre klientov so širokou škálou postihnutí, ako aj  pre klientov s pervazívnymi vývinovými poruchami (autizmus) – so samostatným vchodom a sociálnym zariadením.

Zriaďovateľom DS Svetluška je PRO REGION n.o. Svetluška poskytuje sociálnu starostlivosť všetkým občanom, odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby formou denného stacionára. Zariadenie vzniklo 15.3.2006 a počas prvého roku svojej existencie si získalo stálu podporu i postavenie nielen v meste Senica, ale aj v samotnom Trnavskom kraji, ako jedno z mála zariadení, ktoré sa venuje mentálne postihnutým občanom v celej škále postihnutia a poskytuje svoje služby práve formou denného stacionára.

  • tvorivé dielne – arteterapia
  • ergo-terapeutické činnosti a aktivizačné programy
  • muzikoterapia – terapia hudbou, hra na hudobné nástroje
  • pohybovo-koncentračné cvičenia
  • nácvik komunikačných zručností, rozhovory individuálne, aj v komunite
  • spoločenské podujatia
  • priestor pre odpočinok, stravovanie, dohľad nad užívaním liekov, hygienický dohľad
  • sociálne poradenstvo klientom, rodinným príslušníkom klientov
  • podmienky pre zamedzenie osamelosti a ageizmu v spoločnosti

Aktivity

     V lete ponúkame pestrý oddychový program, ktorý je prispôsobený tomu, že skladba našich klientov sa zmení. V tomto období naše zariadenie navštevujú aj klienti iných sociálnych zariadení, v ktorých majú letné prázdniny, resp. majú prevádzku z rôznych dôvodov zatvorenú. Preto v lete chodíme na výlety, kúpaliská, na koníky, robíme opekačky, turistické výlety po okolí, organizujeme množstvo súťaží, spoznávame svoje okolie, navštevujeme hrady, ZOO, krásne miesta v našom regióne, v našej krajine.

Aktivity

V roku 2008 sme otvorili pracovné dielne – „Naše dielničky“, v ktorých  vyrábajú reprezentačné a reklamné predmety, konkrétne ide o výrobu rôznych predmetov z hliny, pedigu a prútia, výrobkov z tkanín,  tkaných na drevených krosnách a mnoho ďalších predmetov z rôznych iných materiálov.

 

 

 

Sme tu pre Vás v pracovných dňoch

od 7.00 do 16.00 h 

a môžete nám zavolať a informovať sa na telefónnych číslach:

034/657 1055

0915 757 232